gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Категоризиране на заведение за хранене и развлечения

Формуляри, предоставяни на заявителя:

- ЗАЯВЛЕНИЕ за категоризиране на заведение за хранене и развлечения

- СПРАВКА за професионалната и езиковата квалификация на заетите лица

- ДЕКЛАРАЦИЯ, че лицето не е в ликвидация по чл.129, ал.1, т.2 от Закона за туризма

- ФОРМУЛЯР за определяне на категорията на заведение за хранене и развлечения

Правно основание:

- чл.129, ал.1 от Закона за туризма

- съгл. чл.2, т.3 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

Такси:

- от 0 до 20 места – 150.00 лв.;

- от 20 до 50 места – 250.00 лв.;

- от 50 до 150 места – 800.00 лв.;

- от 150 до 300 места – 1 500.00 лв.;

- над 300 места – 2 000.00 лв.

Тарифа на таксите по Закона за туризма

Характеристика:

Лицето, което ще извършва или извършва ресторантъорство или упълномощено от него лице, подава Заявление за категоризиране на туристически обект до съответния категоризиращ орган, окомплектовано с посочените в него документи, в „Информационен център”, гише Деловодство, пл. „Трети март”.

 Издават се:

- Заповед и Временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, които се връчват на заявителя или на упълномощено от него лице в „Информационен център”, гише Деловодство, пл. „Трети март”.

- Заповед за определяне на категория, която се връчва на заявителя или на упълномощено от него лице в срока, посочен във Временното удостоверение в „Информационен център”, гише Деловодство, пл. „Трети март”.

- Категорийна символика, включваща Удостоверение и табела, които се връчват срещу подпис на заявителя или на упълномощено от него лице в  „Информационен център”, гише Деловодство, пл. „Трети март”.

Минимални задължителни изисквания за съответните категории