gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

До

 

Всички участници в   открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги по управление на проекти за СМР на улици в населените места в община Любимец по обособени позиции”

 

 

ОТНОСНО: Участие в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги по управление на проекти за СМР на улици в населените места в община Любимец по обособени позиции”

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И гОСПОДА,

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги по управление на проекти за СМР на улици в населените места в община Любимец по обособени позиции”  ще се извърши на 15.05.2014 г. от 09:30 часа в Заседателната зала на Общински съветгр.Любимец, пл. „Трети март”, бивша сграда на АПК, гр. Любимец.

При отваряне на ценовите оферти право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 


С уважение,

инж. ТОДОР МИЛЕВ

Директор дирекция УТ, ОС  и СХД и председател на Комисията