gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

Обявление за предстоящо отчуждаване на част от имот-частна собственост за „Подобект 10: Пътен подлез на km 286+620”, Участък 3 – Любимец от км.285 до км. 287+450 по Проект „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив – Свиленград, Фаза 4.2. Реконструкция и електрификация на железопътна отсечка Харманли – Свиленград”, обект от първостепенно значение – публична общинска собственост.

Повече подробности вижте в прикачения файл